میزان بازی کودک

 

                                                  کودک و بازی

برای کودکان زیر 7سال، محدودیتی در بازی نیست. رسول خدا فرمود: فرزندت را رها کن تا 7سالگی بازی کند. اما میزان بازی کودک9 ساله باید محدود شود. البته این محدودیت به شرایطی (تفاوت های فردی کودکان) بستگی دارد. در برخی  کودکان، پتانسیل و نیروی نهفته بیشتر است؛ بنابر این به بازی بیشتری نیاز دارند. برخی کودکان در سنین زیر 7سال، تحت آموزش های رسمی قرار گرفته و از جهت بازی، اقناع و ارضا نشده اند پس برای جبران آن محدودیت ها، پس از 7 سالگی، نیاز افزون تری به بازی دارند. کودکان دارای خواهر و برادر، به جهت رابطه با آنان ، بیش از تک فرزند ها اشباع می شوند، از این رو، زودتر احساس بی نیازی می کنند.