نزدیکی با زن روزه هر دو طرف را باطل می کند ، هرچند فقط به مقدار ختنه گاه داخل ( آلت تناسلی زن ) شود و منی هم بیرون نیاید و اگر کمتر از آن باشد و منی هم بیرون نیاید باطل نمی شود و هرگاه شک کند که این مقدار داخل شده یا نه ، روزه اش صحیح است

هرگاه از روی فراموشی جماع کند و یا از روی اجبار بطوریکه هیچ اختیاری نداشته باشد روزه اش باطل نمی شود ، ولی چنانچه در بین جماع یادش بیاید ( که روزه است ) یا اجبار برطرف شود ، باید فورا ترک کند و الا روزه او باطل است

اگر روزه دار بدون قصد بیرون آمدن منی مثلا با همسر خود بازی و شوخی کند در صورتی که عادت نداشته باشد که به این مقدار بازی و شوخی منی از او خارج شود ، روزه اش صحیح است ، ولی اگر اتفاقا منی بیرون آید روزه اش اشکال دارد ، مگر اینکه قبلا مطمئن بوده که منی از او خارج نمی شود.