گییه گسنه خی میکه

ترجمه : شکم گرسنه خون راه می اندازد

کنایه : گرسنگی سبب هر کاری می شود

گور داره تا کفن داشتوه

ترجمه : گور داره تا کفن داشته باشد.

کنایه : نداری و فقر

گریوه روز خوشی میحا

ترجمه : گریستن روز خوشی می خواهد.

کنایه : در نظر گرفتن زمان هر کاری

گله رم کردی سگ پر چنه ول نمی کرد

ترجمه : گله رم کرده بود ، سگ آغل گوسفندان را رها نمی کرد.

کنایه : دلسوزی بیش از حد است

گوره یاد حونه نیسن میشی یا بل بازی میکن.

ترجمه : گربه ها که در خانه نیستند ، موش ها می رقصند.

کنایه : خودنمایی و سواستفاده از موقعیت ها

گدا چی چیی وش به ای چی چیی دش بسونی.

ترجمه : به گدا چه چیزی بدهی ، چه چیزی بگیری.

کنایه : نبود تغییر در شخصیت و زندگی و احوال بعضی ها.

گدا بویی گدا صفت نویی

ترجمه : گدا باشی ، گدا صفت نباشی

کنایه : در نهایت فقر ، مناعت طبع داشتن و خسیس نبودن.

گاوی گاوسونی خر آو میکه

ترجمه : گاوی ؛ گاوداری را خراب می کند.

کنایه : تاثیر همنشین بد.

گرگ بوحورد گرگه ولاته خوت بوحورد.

ترجمه : اگر بناست گرگ تو را بخورد ، گرگ ولایت خودت بخورد.

کنایه : سختی غربت و ارزش بدترین چیزهای وطن.

گرگ چونه قیمت قاطر چنیه

ترجمه : گرگ قیمت قاطر را نمی داند

کنایه : آگاهی نداشتن از ارزش و اعتبار کسانی یا اشیایی